Wednesday, July 15, 2009

BAB 1 PENGENALAN KEPADA EKONOMI

. Wednesday, July 15, 2009
0 comments

1.1 PENGERTIAN EKONOMI

A. Masalah Ekonomi

 • Maksud ekonomi
 • Konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas

B. Jenis Barang

 • Barang percuma, barang awam dan barang ekonomi

1.2 MASALAH ASAS EKONOMI

 • Apa yang hendak dikeluarkan
 • Berapa yang hendak dikeluarkan
 • Bagaimana hendak dikeluarkan
 • Untuk siapa dikeluarkan

1.3 SISTEM EKONOMI DAN PENYELESAIAN MASALAH ASAS EKONOMI

 • Ciri-ciri sistem ekonomi - kapitalis, perancangan pusat, campuran, dan Islam
 • Cara sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi

Read More »»

BAB 2 PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

.
0 comments

2.1 PEMILIHAN PEKERJAAN

 • Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi - sektor utama, sektor kedua,sektor ketiga

2.2 PENDAPATAN INDIVIDU

 • Maksud pendapatan individu
 • Jenis pendapatan individu
 • Sumber pendapatan individu

2.3 PENDAPATAN BOLEH GUNA

 • Maksud pendapatan boleh guna
 • Potongan pendapatan - jenis, sebab, dan cara mengira potongan
 • Pengiraan pendapatan boleh guna

2.4 PENGGUNAAN PENDAPATAN BOLEH GUNA

A. Keperluan dan Kehendak

 • Keperluan dan kehendak individu
 • Perbezaan antara keperluan asas dengan kehendak

B. Belanjawan peribadi

 • Jenis perbelanjaan peribadi
 • Kepentingan belanjawan peribadi
 • Penyediaan belanjawan peribadi

C. Konsep Tabungan, Pinjaman, dan Pelaburan

 • Maksud tabungan, pinjaman dan pelaburan
 • Tujuan tabungan, pinjaman, dan pelaburan
 • Cara menabung, meminjam, dan melabur

Read More »»

BAB 3 ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA

.
0 comments

3.1 ISI RUMAH

A. Pengertian Isi Rumah

 • Konsep isi rumah
 • Peranan isi rumah

B. Objektif Penggunaan Isi Rumah

 • Objektif penggunaan isi rumah

3.2 PERMINTAAN

A. Konsep Permintaan

 • Hukum permintaan
 • Jadual dan keluk permintaan

B. Penentu Permintaan

 • Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

C. Konsep Keanjalan Harga Permintaan

 • Maksud keanjalan harga permintaan
 • Rumus pengiraan keanjalan harga permintaan
 • Jenis keanjalan harga permintaan

Read More »»

BAB 4 FIRMA SEBAGAI PENGELUAR

.
0 comments

4.1 FIRMA DAN PENGELUARAN

A. Pengertian Firma

 • Konsep firma
 • Objektif firma

B. Pengeluaran

 • Konsep pengeluaran
 • Konsep input
 • Konsep jangka masa pengeluaran
 • Fungsi pengeluaran jangka pendek

c. Kos Pengeluaran

 • Konsep kos pengeluaran
 • Kos pengeluaran jangka pendek

4.2 PENAWARAN

A. Konsep Penawaran

 • Maksud penawaran
 • Hukum penawaran
 • Jadual dan keluk penawaran

B. Penentu Penawaran

 • Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran

C. Konsep Keanjalan Harga Penawaran

 • Maksud keanjalan harga penawaran
 • Rumus pengiraan keanjalan harga penawaran
 • Jenis keanjalan harga penawaran

Read More »»

BAB 5 PASARAN

.
0 comments

5.1 KONSEP PASARAN

 • Maksud pasaran
 • Objektif firma

5.2 PASARAN BARANGAN

A. Permintaan Pasaran

 • Maksud permintaan pasaran
 • Jadual dan keluk permintaan pasaran

B. Penawaran Pasaran

 • Maksud penawaran pasaran
 • Jadual dan keluk penawaran pasaran

C. Keseimbangan Pasaran

 • Maksud keseimbangan pasaran
 • Ketidakseimbangan pasaran

5.3 PASARAN FAKTOR

 • Maksud pasaran faktor
 • Maksud keseimbangan pasaran buruh
 • Ketidakseimbangan pasaran buruh

5.4 ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN DALAM EKONOMI DUA SEKTOR

 • Maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor
 • Aliran fizikal dan aliran wang

Read More »»

Tuesday, July 14, 2009

BAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

. Tuesday, July 14, 2009
0 comments

6.1 WANG

A. Pengertian Wang

 • Maksud wang
 • Ciri-ciri wang
 • Jenis-jenis wang

B. Fungsi Wang

 • Perantaraan pertukaran, unit ukuran nilai, simpanan nilai, bayaran tertunda

6.2 BANK

A. Jenis-jenis Bank

 • Bank perdagangan, syarikat kewangan, bank saudagar, bank pusat

B. Fungsi Bank Perdagangan

 • Fungsi bank perdagangan
 • Konsep Skim Perbankan Islam

C. Fungsi Bank Pusat

 • Fungsi bank pusat
 • Penggunaan alat-alat dasar kewangan bagi mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

6.3 INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK

A. Jenis Institusi Kewangan Bukan Bank

 • Syarikat insurans (takaful), Bank Simpanan Nasional, Tabung Haji, KWSP

B. Fungsi Institusi Kewangan Bukan Bank

 • Menerima deposit
 • Menggalakkan tabungan
 • Menggalakkan pelaburan
 • Sumber kewangan kepada pasaran modal negara

Read More »»

BAB 7 EKONOMI MALAYSIA

.
0 comments

7.1 STRUKTUR EKONOMI NEGARA

Pengenalan Kepada Sektor Ekonomi Negara

http://www.scribd.com/doc/13979505/Pengenalan-kepada-Sektor-Ekonomi-Negara

Masalah Pergantungan Ekonomi kepada Sektor Utama

http://www.scribd.com/doc/13979849/Masalah-Pergantungan-Ekonomi-Kepada-Sektor-Utama

Perubahan Struktur Ekonomi Negara

http://www.scribd.com/doc/13980103/Corak-Perubahan-Struktur-Ekonomi-Negara

7.2 BELANJAWAN NEGARA

A. Sumber Hasil Kerajaan

 • Maksud belanjawan negara
 • Hasil cukai dan hasil bukan cukai

B. Perbelanjaan Kerajaan

 • Perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan

C. Tujuan Belanjawan Negara

 • Tujuan utama belanjawan negara
 • Belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

D. Hutang Negara

 • Maksud hutang negara
 • Sumber pinjaman kerajaan
 • Tujuan pinjaman

Read More »»